Teenused

24/7 VALVETELEFON

Turvakonsultatsioon

Turvakonsultatsioon on valveobjekti omadustest või eripärast tuleneva ohu selgitamine ja selle ärahoidmiseks või vähendamiseks kirjalike soovituste andmine. Soovitused vormistatakse turvaplaanina.

Vallas- ja kinnisvara valve ja kaitse

Vallas- ja kinnisvara valvamiseks ja kaitsmiseks seatakse sisse mehitatud või tehniline valve või mõlemad.

Mehitatud valve

Mehitatud valve on turvaülesannet täitva isiku tegevus valveobjekti puutumatuse tagamiseks. Mehitatud valvet kasutatakse olukordades, kus tehnilised valve(meetodid)lahendused ei taga objekti turvalisuse. Mehitatud valveteenuse korral objektil viibiva turvatöötaja ülesandeks on ohuolukordade ettenägemine ja operatiivne tegutsemine kriisisituatsioonides. Turvatöötajale on tagatud pidev side Citysec Turvateenistuse juhtimiskeskusega ja vajadusel saadetakse sündmuskohale patrullekipaažid.

Tehniline valve


Tehniline valve on valveobjekti kaugjälgimine, mille eesmärk on häire- ja jälgimisseadmestiku abil tuvastada ründeoht või rünne ning mis võimaldab häireteatele kiiresti reageerida.

Tehnilise valve täisteenus

Tehnilise valve täisteenus sisaldab ööpäevaringset valveobjekti häireseadmestiku elektroonilist jälgimist juhtimiskeskuse poolt ning Patrullekipaaži viivitamatut reageerimist valveobjektilt saabunud häiresignaalile. Kliendi kontaktisiku, vajadusel ka politsei ja päästeteenistuse kohest teavitamist olukorrast valveobjektil.

Tehnilise valve kombineeritud teenus

Tehnilise valve kombineeritud teenus sisaldab ööpäevaringset valveobjekti häireseadmestiku elektroonilist jälgimist juhtimiskeskuse poolt. Kliendi kohest teavitamist valveobjektilt saabunud häiresignaalist ning Kliendi soovil patrullekipaaži reageerimist (patrullekipaaži väljasõit kuulub eraldi tasustamisele).

Tehnilise valve infoedastusteenus

Kui objektilt jõuab häire Citysec Turvateenistuse juhtimiskeskusesse, informeeritakse sellest klienti või tema kontaktisikut. Infoedastusteenus sisaldab: Valveobjektil oleva häireseadmestiku elektroonilist jälgimist Citysec Turvateenistuse juhtimiskeskuse poolt ööpäev läbi; Kliendi või tema kontaktisiku teavitamist valveobjektil registreeritud häiretest.

Väljakutseteenus

Väljakutseteenus sisaldab juhtimiskeskuse valmisolekut reageerida kliendi telefonikõnele ja patrullekipaaži reageerimist valveobjektile eraldi tasu eest vastavalt kliendi ja turvaettevõtte vahel sõlmitud lepingule.
Väljakutseteenus on mõeldud eelkõige neile, kes kasutavad oma vara valvamiseks lokaalset valvesüsteemi, mis ei ole Citysec Turvateenistuse juhtimiskeskusega ühendatud.

Patrullteenus

Patrullteenus tähendab Citysec Turvateenistuse patrullekipaažide korrapäraseid kontrollreide valvatavale objektile. Pärast iga kontrollreidi fikseeritakse vastavas aktis valvatava objekti olukord.
Juhul, kui objektile on tekitatud kahju või eksisteerib oht kahju tekkimiseks, teavitavad turvatöötajad Citysec Turvateenistuse valvekeskust ja alustavad objekti pidevat valvamist. Samaaegselt informeeritakse ka lepingujärgset kontaktisikut ning vajadusel politseid ja/või päästeametit. Turvatöötajad ei lahku sündmuskohalt enne, kui kontaktisik on andnud loa objektilt lahkuda.

Isikukaitse

Isikukaitse on isiku soovil ja tema kirjalikul nõusolekul selliste meetmete rakendamine, mis tagavad isiku enda või muu isiku turvalisuse. Isikukaitse jaguneb vahetuks ihukaitseks ja mobiilseks kaitseks.
Vahetu ihukaitsena käsitatakse isiku kaitsmist ründe või muu ohu eest tema elu-, töö- või viibimiskohas.
Mobiilse kaitsena käsitatakse sõidukiga liikuva isiku kaitsmist. Kaitse tagatakse ohutu sõiduki ja ohutu liiklusskeemi valikuga ning vajaduse korral saatesõiduki kasutamisega.

Korra tagamine üritusel

Üritus on piiritletud või piiritlemata territooriumil kindlaksmääratud ajal avalikus kohas korraldatav ettevõtmine, milles osalejate kaitseks tagatakse avalik kord.
Enne turvateenuse lepingu sõlmimist esitab turvaettevõtja teenuse tellijale turvaplaani, mille alusel määratakse lepingus kindlaks järgmised asjaolud:

  • valveobjekti piirid (andmed esitatakse kirjeldusena või skeemina);
  • sõidukite parkimise korraldus;
  • eeldatav osavõtjate arv;
  • turvatöötajate arv, isikkoosseis, töögraafik, tööülesanded ja turvatöötajate väljaõppe vajadus;
  • politsei ja teiste asjaomaste asutustega tehtava koostöö korraldus;
  • muud asjakohased andmed.

Juhtimiskeskuse pidamine

Juhtimiskeskus on objekti valveseadmestiku kaudu edastatavate teadete kaugjälgimiseks mõeldud üksus, mille töötajate ülesanne on valveobjektil toimuv muutus või objekti ähvardav oht õigel ajal kindlaks teha, muutusest või ohust turvatöötajaid viivitamata teavitada, korraldada nende juhendamine ja asjakohaste abinõude rakendamine.
Selle ülesande täitmiseks on Citysec’il kahe turvatöötajaga mehitatud ja seadmestatud ning ründe vastu kaitstud ruum häireteadete vastuvõtmiseks ja töötlemiseks. Häireteadete edastamiseks telefonivõrgu kaudu on sõlmitud leping telefonisideettevõttega. Juhtimiskeskus korraldab vajaduse korral valveobjekti ööpäevase mehitatud teenindamise.